Informacja o ochronie danych osobowych

Zważywszy, że od dnia 25 maja 2018 roku Przedsiębiorcy są zobowiązani do stosowania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej zwanego „Rozporządzeniem 2016/679”), Zaistniała konieczność poinformowania Państwa o zasadach przetwarzania przez Intratel Sp. z o.o Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach. Pragniemy poinformować, że jesteśmy administratorem Państwa danych osobowych i przetwarzamy je w sposób bezpieczny i zgodny z prawem.  1. 1. Administrator
   1. 1.1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Intratel spółka z o.o z siedzibą w Białymstoku, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 39a, 15-111 Białystok, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000170746, NIP 542-22-04-578.
   2. 1.2. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE jako „RODO”.  1. 2. Gromadzenie danych oraz jej podstawa prawna
   1. 2.1. Dane osobowe zbieramy od Państwa wtedy, gdy Państwo podajecie nam je dobrowolnie. W szczególności, zbieramy dane osobowe gdy zamawiacie Państwo produkty lub usługi oferowane przez Intratel Sp. z o.o., żądacie informacji o nich lub jakiegokolwiek wsparcia związanego z realizacją zawartych umów. Państwa dane osobowe możemy również zbierać offline, w szczególności podczas rozmów telefonicznych ze sprzedawcą lub gdy kontaktujecie się Państwo z działem pomocy technicznej. Danych tych możemy użyć w połączeniu z innymi informacjami zebranymi o Państwie, zgodnie z opisanymi poniżej zasadami.
   2. 2.2. Nie zbieramy informacji w sposób automatyczny poprzez używanie witryn, reklam online lub marketingowych wiadomości e-mail (kolektywnie określanych jako „Aktywa Internetowe”) lub aplikacji mobilnych spółki Intratel. Informujemy, że nie jesteście Państwo profilowani.
   3. 2.3. W ramach dozwolonych obowiązującymi przepisami prawa możemy otrzymywać informacje o Państwie od osób trzecich, takich jak publiczne bazy danych, sprzedawcy, partnerzy handlowi, partnerzy wspólnego marketingu, sieci mediów społecznościowych. Przykładem informacji otrzymanych z innych źródeł mogą być: funkcja zawodowa i profil pracownika sektora publicznego. Informacje o Państwie możemy również otrzymywać od naszych firm stowarzyszonych, oraz w zakresie dotyczącym sprzedaży i marketingu wspólnych produktów i usług, od ich wyznaczonych partnerów. Używamy tych danych w celu udzielania pomocy, poszerzania możliwości sprzedaży naszych produktów i usług oraz udzielania użytkownikom rekomendacji, jak również do monitorowania, zapobiegania i wykrywania oszustw.
   4. 2.4. Gromadzone dane obejmują w szczególności: imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu, nazwa firmy reprezentowanego podmiotu, numer telefonu, stanowisko, NIP, REGON, adres siedziby oraz numer rachunku bankowego, jak również informacje związane z pracą, takie jak stanowisko, dział zatrudnienia, funkcję zawodową, rodzaj żądań, kontaktu i inne informacje biznesowe. Możemy zbierać również informacje dotyczące fakturowania i transakcji będących przedmiotem zawartych z Państwem umów.
   5. 2.5. Podstawą prawną do gromadzenia i przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzasadniony interes prawny Intratel Sp. z o.o., który obejmuje realizację umów zawartych z Państwem na dostarczanie produktów i usług oraz działanie zgodnie z obowiązkami prawnymi i regulacyjnymi.  1. 3. Cele przetwarzania danych

   Państwa dane będą przetwarzane w celu:

   1. 3.1. Dostarczania produktów, rozwiązań, usług i wsparcia lub przeprowadzenia żądanych transakcji.
   2. 3.2. Realizacji zawartych umów w celu zgodnego z prawem oraz należytego ich wykonania.
   3. 3.3. Odpowiedzi na żądanie lub przesłanie żądanych informacji.
   4. 3.4. Przesłania Państwu wszelkich informacji niezbędnych i koniecznych do realizacji zawartych z Państwem umów.
   5. 3.5. Udzielenia Państwu pomocy technicznej lub dostarczenie innych usług, takich jak uaktualnienie lub naprawa produktu, albo rekomendacja produktów i usług.
   6. 3.6. Lepszego rozumienia Państwa potrzeb oraz doskonalenia produktów i usług Intratel Sp. z o.o. oraz usprawnianie niezawodności usług i ich funkcjonalności.
   7. 3.7. Zapewnienia Państwu spersonalizowanej obsługi oraz zastosowanie żądanych preferencji.
   8. 3.8. Zwiększenia bezpieczeństwa, monitorowania i weryfikacji tożsamości lub dostępu do usług, zwalczanie spamu i innego złośliwego oprogramowania lub zagrożenia bezpieczeństwa.
   9. 3.9. Realizacji przez Intratel ciążących na nim obowiązków prawnych, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, w tym także dla celów archiwizacyjnych.
   10. 3.10. Ochrony praw Intratel Sp. z o.o. zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych,
   11. 3.11. Realizacji innych funkcji lub służenia innym celom, ujawnionym Państwu w miejscu gromadzenia lub zgodnie z koniecznością lub wymaganiami prawnymi.  1. 4. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

   Posiadacie Państwo prawo do:

   1. 4.1. Żądania dostępu do danych osobowych - osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od Intratel Sp. z o.o. potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. Intratel Sp. z o.o. dostarczy Państwu na żądanie kopię Państwa danych osobowych podlegających przetwarzaniu.
   2. 4.2. Sprostowania danych osobowych - mają Państwo prawo do sprostowania danych osobowych, które Państwa dotyczą, a które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, mają Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.
   3. 4.3. Usunięcia danych osobowych ("prawo do bycia zapomnianym") - mają Państwo prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych, a Intratel Sp. z o.o. ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie dane osobowe.
   4. 4.4. Ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych - w takim przypadku, Intratel Sp. z o.o. wskaże na Państwa żądanie takie dane osobowe, a ich przetwarzanie może zostać ograniczone tylko i wyłącznie do określonych celów.
   5. 4.5. Przenoszenia danych osobowych - pod pewnymi warunkami macie Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Państwa dotyczące a przetwarzane przez Intratel Sp. z o.o. oraz macie Państwo prawo przesłać te dane osobowe innemu podmiotowi.
   6. 4.6. Sprzeciwu - mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych, a na Intratel Sp. z o.o. może ciążyć obowiązek zaprzestania przetwarzania takich danych osobowych.
   7. 4.7. Cofnięcia zgody – mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych (gdy jest ona podstawą przetwarzania) w dowolnym momencie;
   8. 4.8. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Generalnego Inspektora Danych Osobowych lub do organu będącego jego następcą prawnym, w przypadku uznania, że przetwarzanie przez Intratel Sp. z o.o. narusza przepisy Rozporządzenia RODO.
   9. 4.9. Powyższe prawa, możecie Państwo zrealizować w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres naszego ABI/IOD (RODO@intartel.pl)  1. 5. Zabezpieczenie danych oraz okres ich przechowywania
   1. 5.1. Intratel Sp. z o.o. stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem tych danych.
   2. 5.2. W zależności od zakresu danych i rodzaju przetwarzania Intratel Sp. z o.o. instaluje fizyczne środki kontroli dostępu, szyfrowanie, internetowe zapory ogniowe, systemy wykrywania włamań , monitorowanie sieci oraz inne środki techniczne i zabezpieczenia.
   3. 5.3. Dane osobowe będą przechowywane przez Intratel Sp. z o.o. i/lub Przetwarzających dane, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i Intratel Sp. z o.o..  1. 6. Udostępniane Państwa danych osobowych
   1. 6.1. Intratel może przekazywać Państwa dane osobowe następującym osobom trzecim dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie:

    1. a) podmiotom, z którymi Intratel Sp. z o.o. ma zawartą umowę współpracy ("Przetwarzający dane') w celu realizacji łączącej nas umowy, realizacji obowiązków Intratel Sp. z o.o. przewidzianych prawem, ochrony praw Intratel Sp. z o.o. zgodnie z przepisami prawa o realizacji uzasadnionego interesu Intratel Sp. z o.o. w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych; w szczególności Intratel Sp. z o.o. może przekazywać Państwa dane osobowe podmiotom takim jak: banki, firmy windykacyjne, podmioty świadczące usługi księgowe, spółki świadczące usługi pocztowe i kurierskie, firmy, z którymi współpracujemy w celu świadczenia usług marketingowych. Podmioty takie będą zobowiązane na mocy zawartych z Intratel Sp. z o.o. umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić Dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez Intratel;
    2. b) organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem, dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń;
    3. c) Państwa dane mogą być udostępnione partnerom handlowym Intratel Sp. z o.o. takim, jak dystrybutorzy i sprzedawcy, w celu realizacji żądań produktów i informacji, zapewnienia ujednoliconej pomocy oraz dostarczenia klientom i potencjalnym klientom informacji na temat Intratel Sp. z o.o. oraz oferowanym przez Intratel Sp. z o.o. produktów i usług.
   2. 6.2. Z wyjątkiem sytuacji opisanych powyżej nie udostępniamy, nie sprzedajemy i nie wypożyczamy danych osobowych użytkownika stronom trzecim do ich celów promocyjnych ani tych danych z nimi nie wymieniamy.
   3. 6.3. Państwa dane osobowe mogą być za Państwa zgodą udostępniane w dowolnym celu.
   4. 6.4. W razie konieczności Państwa dane osobowe mogą być udostępniane do innych prawnie uzasadnionych celów, takich jak ochrona poufnych i zastrzeżonych informacji spółki Intratel lub w miarę potrzeby, aby udzielić pomocy, odpowiedzi oraz dostarczyć klientom produkty i usługi oferowane przez Intratel Sp. z o.o..
   5. 6.5. Państwa dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani udostępniane organizacjom międzynarodowym. 1. 7. Pozostałe postanowienia

  W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Państwa danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie prywatności, prosimy o kontakt z Administratorem Danych Osobowych: Intratel spółka z o.o. z siedzibą w Białymstoku, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 39a, 15-111 Białystok, mail: RODO@intratel.pl.