Zapytanie ofertowe - zakup platformy badawczo-technologicznej oraz stacji roboczych

03.03.2020

Udostępnij

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu pt. „Inteligentna kamera inspekcji z wymiennymi indywidualnie budowanymi modelami klasyfikatorów w samoobsługowej usłudze SaaS”, ubiegającego się przez INTRATEL Sp. z o.o. o dofinansowane w ramach naboru RPPD.01.02.01-IZ.00-20-001/18, zapraszamy wszystkie podmioty spełniające określone poniżej warunki do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego.

Zapytanie ofertowe zostanie przeprowadzone z zachowaniem zasad przejrzystości i uczciwej konkurencji i równego traktowania oferentów oraz w wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 

Przedmiotem zamówienia jest zakup platformy badawczo-technologicznej oraz stacji roboczych (urządzenia muszą być nowe, Zamawiający nie dopuszcza produktów refurbished czy renewed) o parametrach minimalnych podanych w załączniku "Opis przedmiotu zamówienia".

 

Termin składania ofert upływa 10 marca 2020.

 

Oferta powinna zostać złożona:

 

  • osobiście, listownie, przesyłką kurierską na adres: Intratel Sp. z o.o., Al. Tysiąclecia P.P. 39a, 15-111 Białystok
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: intratel@intratel.pl

 

W przypadku ofert przesłanych pocztą elektroniczną w tytule maila należy wpisać „Zapytanie ofertowe B+R”, a oferta wraz z wymaganymi załącznikami musi być przesłana w formie skanu podpisanej oferty (pdf). Podpisany oryginał należy dosłać pocztą lub dostarczyć osobiście.

 

Ogłoszenie w Bazie Konkurencyjności

 

Do pobrania: